Sevk zinciri değişti

Sevk zinciri değişti
Memurlar ve kamu personelinin sevk zincirinde değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenlemenin şartları.Abone ol

Hastalar, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilir. Geçen yıl yayımlanan Bütçe Uygulama talimatında sağlık kurum ve kuruluşuna başvurularda aşamalı bir sistem yer almıştı. Önce birinci basamağa başvurmak daha sonra ise ikinci veya üçüncü basamağa başvurmak gerektiği belirtilmiştir.

Bu yılki Tebliğ'de kurum hekimi bulunmaması halinde hastanın, kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabileceği belirtilmiştir. (2.2/ ikinci fıkra) Bu husus bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için de geçrlidir. (2.2/ üçüncü fıkra)

Memuriyet mahalli dışına sevk
Geçen yıl yayımlanan talimatta, memuriyet mahalli dışına sevk edilen ve sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk kağıdı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi kaydıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilmekteydi. Bu uygulama bu yıl da devam etmekte olup, ayrıca kurum tabipliklerine de bu türden sevk yapabilme yetkisi verilmiştir. Ancak, memuriyet mahalli dışına sevki, bulunulan yerdeki i mide baypası kinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları yapacak. İkinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları, hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapacaktır. (2.2./ beşinci fıkra)

Başhekim onayı ve mühüs tasdik işlemi bu yıl da yok
Tebliğin 2.2. maddesinin 10. fıkrasında yer alan açıklama şu şekildedir: "Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır."

Sevk şehir içinde 3 gün geçerlidir.
Tebliğin 2.2. maddesinin son fıkrasında yer alan açıklama şu şekildedir: "Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir."

Yol masrafı gündelikler
Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödeneceği Tebliğin 2.4. bölümünde düzenlenmiştir.

Diş tedavilerinde sevk usulü
Özel sağlık kuruluşları sayılan serbest hekimliklere sevk, ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Tebliğ kapsamında yer alan kişilerin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş hekimliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

" Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş hekimi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum / kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş hekimi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki çocuklarda yer tutucu ve ortodontik tedaviler ile 6 ve 12 yaş (1. ve 2. daimi büyük azı) dişlerinin tedavilerinde (münhasıran kanal, dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz ve birinci basamak resmi sağlık kuruluşunda görevli diş hekimlerince de yukarıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına sevkleri yapılabilir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kâğıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş hekimi veya sevki yapan resmi kurum veya kuruluştaki diş hekimlerince onaylanması zorunludur." (Madde 5.2.3)

Özürlülere diş sevki kolaylığı
Yüzde kırk ve üzerinde özürlü kişiler diş tedavileri için 90 günlük süre kaydı aranmaksızın ve özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında görevli diş hekimlerinden alacakları sevk belgesi ile de serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum/kuruluşlarına başvurabilirler. (Madde 5.2.11)

Göz Tedavileri
Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2006 yılında 40 YTL ödenecektir. Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez.Göz tedavileri için Tebliğin 6 nolu bölümünde detaylı açıklama yer almaktadır.

Kaplıca Tedavileri, ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri, Radyo Cerrahi Yöntemleri ve Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi, Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri, Tüp Bebek Tedavisi Tebliğide düzenlenen diğer konulardır. Tebliğ 1/5/2006 tarihinde; İlaç yazılım kuralları, eşdeğer ilaç uygulaması ve eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ise 15/5/2006 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Memurlar NetKategori : ÇALIŞMA HAYATI